A A A a m b u l a n c i a  s . r . o .
M U D r .   M á r i a   S z a b a r i o v á
V š e o b e c n ý   l e k á r   p r e   d o s p e l ý c h


  Domov
  Ordinačné hodiny
  Služby
  Vybavenie
  Certifikáty
  Mapa k zdraviu
  Kontakt
  Alternatívna medicína


Bežná zdravotná starostlivosť:

Vyšetrenie akútnych a chronických stavov
Odbery krvi, biologického materiálu
Preventívne prehliadky
Poradenstvo
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz, zbrojný preukaz, zdravotny preukaz
Vstupné, výstupné aj periodické prehliadky v zamestnaní

Nadštandardná starostlivosť:
Minimálna čakacie doba
emailom posielanie výsledkov vyšetrenia krvi v deň odberu krvi
Návšteva ambulancie na dohodnutý čas
Návšteva mimo ordinačných hodín
Konzultácie na telefón mimo ordinačných hodín
EKG vyšetrenie
vyšetrenie CRP prístrojom
meranie pružnosti ciev ABI prístrojom
Ambulantná infúzna liečba
Homeopatické vyšetrenia a terapia