A A A a m b u l a n c i a  s . r . o .
M U D r .   M á r i a   S z a b a r i o v á
V š e o b e c n ý   l e k á r   p r e   d o s p e l ý c h


  Domov
  Ordinačné hodiny
  Služby
  Vybavenie
  Certifikáty
  Mapa k zdraviu
  Kontakt
  Alternatívna medicína


Homeopatia, Dr. Nona